当前位置: 觉悟网 > 佛经 > 佛经注音 > 正文内容

佛说观无量寿经注音版

佛经注音  时间:2020-01-05   作者: admin  来源: 网络  点击:     放大 正常 缩小 关闭 手机版

佛说观无量寿经

佛说观无量寿经注音版

 liú sòng xī yù sān zàng fǎ shī jiāng liáng yē shě yì

 刘宋西域三藏法师礓良耶舍译

 rú shì wǒ wén, yī shí fó zài wáng shě chéng qí shé jué shān zhōng,

 如是我闻,一时佛在王舍城耆阇崛山中,

 yǔ dà bǐ qiū zhòng qiān èr bǎi wǔ shí rén jù;

 与大比丘众千二百五十人俱;

 pú sà sān wàn èr qiān, wén shū shī lì fǎ wáng zǐ ér wéi shàng shǒu.

 菩萨三万二千,文殊师利法王子而为上首。

 ěr shí wáng shě dài chéng yǒu yī tài zǐ míng ā shé shì,

 尔时王舍大城有一太子名阿阇世,

 suí shùn tiáo dá è yǒu zhī jiào, shōu zhí fù wáng pín pó suō luó,

 随顺调达恶友之教,收执父王频婆娑罗,

 yōu bì zhì yú qī chóng shì nèi zhì zhū qún chén, yī bù dé wǎng.

 幽闭置于七重室内制诸群臣,一不得往。

 guó tài fū rén, míng wéi tí xī, gōng jìng dà wáng, zǎo yù qīng jìng,

 国太夫人,名韦提希,恭敬大王,澡浴清净,

 yǐ sū mì hé chǎo, yòng tú qí shēn;

 以酥蜜和麨,用涂其身;

 zhū yīng luò zhōng, chéng pú táo jiāng, mì yǐ shàng wáng.

 诸璎珞中,盛葡萄浆,密以上王。

 ěr shí dà wáng, shí chǎo yǐn jiāng, qiú shuǐ shù kǒu.

 尔时大王,食麨饮浆,求水漱口。

 shù kǒu bì yǐ, hé zhǎng gōng jìng, xiàng qí shé jué shān, yáo lǐ shì zūn,

 漱口毕已,合掌恭敬,向耆阇崛山,遥礼世尊

 ér zuò shì yán:

 而作是言:

 dà mù jiān lián, shì wú qīn yǒu, yuàn xīng cí bēi, shòu wǒ bā jiè。

 大目犍连,是吾亲友,愿兴慈悲,授我八戒。

 shí mù jiān lián, rú yīng sǔn fēi, jí zhì wáng suǒ。

 时目犍连,如鹰隼飞,疾至王所。

 rì rì rú shì, shòu wáng ba jiè。

 日日如是,授王八戒。

 shì zūn yì qiǎn zūn zhě fù lóu nà, wèi wáng shuō fǎ。

 世尊亦遣尊者富楼那,为王说法

 rú shì shí jiān, jīng sān qī rì, wáng shí chǎo mì, dé wén fǎ gù, yán sè hé yuè。

 如是时间,经三七日,王食麨蜜,得闻法故,颜色和悦。

 shí ā shé shì, wèn shǒu mén rén, fù wáng jīn zhě, yóu cún zài yé?

 时阿阇世,问守门人,父王今者,犹存在耶?

 shí shǒu mén rén bài yán:dà wáng! guó tài fū rén, 

 时守门人白言:大王!国太夫人,

 shēn tú chǎo mì, yīng luò chéng jiāng, chí yòng shàng wáng.

 身涂麨蜜,璎珞盛浆,持用上王。

 shā mén mù lián, jí fù lóu nà, cóng kōng ér lái, wèi wáng shuō fǎ, bù kě jìn zhì。

 沙门目连,及富楼那,从空而来,为王说法,不可禁制。

 shí ā shé shì, wén cǐ yǔ yǐ, nù qí mǔ yuē: wǒ mǔ shì zéi, yǔ zéi wéi bàn.

 时阿阇世,闻此语已,怒其母曰:我母是贼,与贼为伴。

 shā mén è rén, huàn huò zhòu shù, lìng cǐ è wáng, duō rì bù sǐ。

 沙门恶人,幻惑咒术,令此恶王,多日不死。

 jí zhí lì jiàn, yù hài qí mǔ。

 即执利剑,欲害其母。

 shí yǒu yī chén, míng yuē yuè guāng,

 时有一臣,名曰月光,

 cōng míng duō zhì, jí yǔ qí pó, wèi wáng zuò lǐ。

 聪明多智,及与耆婆,为王作礼。

 bài yán: dà wáng!

 白言:大王!

 chén wén pí tuó lùn jīng shuō, jié chū yǐ lái, yǒu zhū è wáng, tān guó wèi gù,

 臣闻毗陀论经说,劫初以来,有诸恶王,贪国位故,

 shā hài qí fù, yī wàn bā qiān, wèi céng wén yǒu wú dào hài mǔ。

 杀害其父,一万八千,未曾闻有无道害母。

 wáng jīn wéi cǐ shā nì zhī shì, wū chà lì zhǒng,

 王今为此杀逆之事,污刹利种,

 chén bù rěn wén, shì zhān tuó luó, wǒ děng bù yí fù zhù yú cǐ。

 臣不忍闻,是旃陀罗,我等不宜复住于此。

 shí èr dà chén, shuō cǐ yǔ jìng, yǐ shǒu àn jiàn, què xíng ér tuì。

 时二大臣,说此语竟,以手按剑,却行而退。

 shí ā shé shì, jīng bù huáng jù, gào qí pó yán: rǔ bù wèi wǒ yé?

 时阿阇世,惊怖惶惧,告耆婆言:汝不为我耶?

 qí pó bài yán: dà wáng! shèn mò hài mǔ。

 耆婆白言:大王!慎莫害母。

 wáng wén cǐ yǔ, chàn huǐ qiú jiù, jí biàn shě jiàn, zhǐ bù hài mǔ。

 王闻此语,忏悔求救,即便舍剑,止不害母。

 chì yǔ nèi guān, bì zhì shēn gōng, bù lìng fù chū。

 敕语内官,闭置深宫,不令复出。

 shí wéi tí xī, bèi yōu bì yǐ, chóu yōu qiáo cuì,

 时韦提希,被幽闭已,愁忧憔悴,

 yáo xiàng qí shé jué shān, wèi fó zuò lǐ, ér zuò shì yán:

阅读文章时如发现错别字或者其他错误,欢迎指正,以利弘法,您的支持是我们进步的动力。挑错|打印
精华文章