当前位置: 觉悟网 > 佛经 > 佛经注音 > 正文内容

普贤行愿品注音【含念诵视频】

佛经注音  时间:2018-01-19   作者: 未知  来源: 网络  点击:     放大 正常 缩小 关闭 手机版

《普贤行愿品》念诵视频

以上为《普贤行愿品》的教念视频,请观看视频学习

普贤行愿品注音

 ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà,chēng tàn rú lái shèng gōng dé yǐ,

 尔时普贤菩萨诃萨,称叹如来胜功德已,

 gào zhū pú sà jí shàn cái yán :

 告诸菩萨及善财言:

 shàn nán zǐ,rú lái gōng dé,jiǎ shǐ shí fāng yí qiè zhū fó,

 善男子,如来功德,假使十方一切诸佛,

 jīng bù kě shuō bù kě shuō fó chà jí wēi chén shù jié,

 经不可说不可说佛刹极微尘数劫,

 xiāng xù yǎn shuō,bù kě qióng jìn.

 相续演说,不可穷尽。

 ruò yù chéng jiù cǐ gōng dé mén,yìng xiū shí zhòng guǎng dà xíng yuàn.

 若欲成就此功德门,应修十种广大行愿。

 hé děng wéi shí?

 何等为十?

 yī zhě lǐ jìng zhū fó.

 一者礼敬诸佛。

 èr zhě chēng zàn rú lái.

 二者称赞如来。

 sān zhě guǎng xiū gōng yǎng.

 三者广修供养。

 sì zhě chàn huǐ yè zhàng.

 四者忏悔业障

 wǔ zhě suí xǐ gōng dé.

 五者随喜功德。

 liù zhě qǐng zhuǎn fǎ lún.

 六者请转法轮。

 qī zhě qǐng fó zhù shì.

 七者请佛住世。

 bā zhě cháng suí fó xué.

 八者常随佛学。

 jiǔ zhě héng shùn zhòng shēng.

 九者恒顺众生

 shí zhě pǔ jiē huí xiàng.

 十者普皆回向

 shàn cái bái yán :dà shèng,yún hé lǐ jìng,nǎi zhì huí xiàng?

 善财白言:大圣,云何礼敬,乃至回向?

 pǔ xián pú sà gào shàn cái yán :

 普贤菩萨告善财言:

 shàn nán zǐ,yán lǐ jìng zhū fó zhě,suǒ yǒu jìn fǎ jiè xū kōng jiè,

 善男子,言礼敬诸佛者,所有尽法界虚空界,

 shí fāng sān shì yí qiè fó chà jí wēi chén shù zhū fó shì zūn,

 十方三世一切佛刹极微尘数诸佛世尊

 wǒ yǐ pǔ xián xíng yuàn lì gù,shēn xīn xìn jiě,rú duì mù qián,

 我以普贤行愿力故,深心信解,如对目前,

 xī yǐ qīng jìng shēn yǔ yì yè,cháng xiū lǐ jìng.

 悉以清净身语意业,常修礼敬。

 yī yī fó suǒ,jiē xiàn bù kě shuō bù kě shuō fó chà jí wēi chén shù shēn.

 一一佛所,皆现不可说不可说佛刹极微尘数身。

 yī yì shēn,biàn lǐ bù kě shuō bù kě shuō fó chà jí wēi chén shù fó.

 一一身,遍礼不可说不可说佛刹极微尘数佛。

 xū kōng jiè jìn,wǒ lǐ nǎi jìn.

 虚空界尽,我礼乃尽。

 yǐ xū kōng jiè bù kě jìn gù,wǒ cǐ lǐ jìng wú yǒu qióng jìn.

 以虚空界不可尽故,我此礼敬无有穷尽。

 rú shì nǎi zhì zhòng shēng jiè jìn,zhòng shēng yè jìn,

 如是乃至众生界尽,众生业尽,

 zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ lǐ nǎi jìn.

 众生烦恼尽,我礼乃尽。

 ér zhòng shēng jiè nǎi zhì fán nǎo wú yǒu jìn gù,

 而众生界乃至烦恼无有尽故,

 wǒ cǐ lǐ jìng wú yǒu qióng jìn.

 我此礼敬无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.

 念念相续,无有间断。

 shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán chēng zàn rú lái zhě,

 复次善男子,言称赞如来者,

 suǒ yǒu jìn fǎ jiè xū kōng jiè,shí fāng sān shì yí qiè chà tǔ,

 所有尽法界虚空界,十方三世一切刹土,

 suǒ yǒu jí wēi yī yī chén zhōng,jiē yǒu yí qiè shì jiān jí wēi chén shù fó.

 所有极微一一尘中,皆有一切世间极微尘数佛。

 yī yī fó suǒ,jiē yǒu pú sà hǎi huì wéi rào.

 一一佛所,皆有菩萨海会围绕。

 wǒ dāng xī yǐ shèn shēn shèng jiě,xiàn qián zhī jiàn,

 我当悉以甚深胜解,现前知见,

 gè yǐ chū guò biàn cái tiān nǚ wēi miào shé gēn,

 各以出过辩才天女微妙舌根,

 yī yī shé gēn,chū wú jìn yīn shēng hǎi,

 一一舌根,出无尽音声海,

 yī yī yīn shēng,chū yí qiè yán cí hǎi,

 一一音声,出一切言辞海,

 chēng yáng zàn tàn yí qiè rú lái zhū gōng dé hǎi.

 称扬赞叹一切如来诸功德海。

 qióng wèi lái jì,xiāng xù bú duàn.jìn yú fǎ jiè,wú bù zhōu biàn.

 穷未来际,相续不断。尽于法界,无不周遍。

 rú shì xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,zhòng shēng yè jìn,

 如是虚空界尽,众生界尽,众生业尽,

 zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ zàn nǎi jìn.

 众生烦恼尽,我赞乃尽。

 ér xū kōng jiè nǎi zhì fán nǎo wú yǒu jìn gù,wǒ cǐ zàn tàn wú yǒu qióng jìn.

 而虚空界乃至烦恼无有尽故,我此赞叹无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán guǎng xiū gōng yǎng zhě,

 复次善男子,言广修供养者,

 suǒ yǒu jìn fǎ jiè xū kōng jiè,

 所有尽法界虚空界,

 shí fāng sān shì yí qiè fó chà jí wēi chén zhōng,

 十方三世一切佛刹极微尘中,

 yī yī gè yǒu yí qiè shì jiè jí wēi chén shù fó.

 一一各有一切世界极微尘数佛。

 yī yī fó suǒ,zhǒng zhǒng pú sà hǎi huì wéi rào.

 一一佛所,种种菩萨海会围绕。

 wǒ yǐ pǔ xián xíng yuàn lì gù,qǐ shēn xìn jiě,

 我以普贤行愿力故,起深信解,

 xiàn qián zhī jiàn,xī yǐ shàng miào zhū gōng yǎng jù ér wéi gōng yǎng.

 现前知见,悉以上妙诸供养具而为供养。

 suǒ wèi huá yún、mán yún、tiān yīn yuè yún、tiān sǎn gài yún、

 所谓华云、鬘云、天音乐云、天伞盖云、

 tiān yī fu yún、tiān zhǒng zhǒng xiāng、tú xiāng、shāo xiāng、

 天衣服云、天种种香、涂香、烧香

 mò xiāng,rú shì děng yún,yī yī liàng rú xū mí shān wáng.

 末香,如是等云,一一量如须弥山王。

 rán zhǒng zhǒng dēng,sū dēng、yóu dēng、zhū xiāng yóu dēng,

 燃种种灯,酥灯、油灯、诸香油灯,

 yī yī dēng zhù rú xū mí shān,yī yī dēng yóu rú dà hǎi shuǐ.

 一一灯炷如须弥山,一一灯油如大海水。

 yǐ rú shì děng zhū gōng yǎng jù,cháng wéi gōng yǎng.

 以如是等诸供养具,常为供养。

 shàn nán zǐ,zhū gōng yǎng zhōng,fǎ gōng yǎng zuì.

 善男子,诸供养中,法供养最。

 suǒ wèi rú shuō xiū xíng gōng yǎng、lì yì zhòng shēng gōng yǎng、

 所谓如说修行供养、利益众生供养、

 shè shòu zhòng shēng gōng yǎng、dài zhòng shēng kǔ gōng yǎng、

 摄受众生供养、代众生苦供养、

 qín xiū shàn gēn gōng yǎng、bù shě pú sà yè gōng yǎng、

 勤修善根供养、不舍菩萨业供养、

 bù lí pútí xīn gōng yǎng.

 不离菩提心供养。

 shàn nán zǐ,rú qián gōng yǎng wú liàng gōng dé,

 善男子,如前供养无量功德,

 bǐ fǎ gōng yǎng yī niàn gōng dé,bǎi fēn bù jí yī,qiān fēn bù jí yī,

 比法供养一念功德,百分不及一,千分不及一,

 bǎi qiān jù zhī nà yóu tā fēn、jiā luó fēn、suàn fēn、shù fēn、

 百千俱胝那由他分、迦罗分、算分、数分、

 yù fēn、yōu bō ní shā tuó fēn,yì bù jí yī.

 喻分、优波尼沙陀分,亦不及一。

 hé yǐ gù ?

 何以故?

 yǐ zhū rú lái zūn zhòng fǎ gù,yǐ rú shuō xíng chū shēng zhū fó gù.

 以诸如来尊重法故,以如说行出生诸佛故。

 ruò zhū pú sà xíng fǎ gōng yǎng,zé dé chéng jiù gōng yǎng rú lái.

 若诸菩萨行法供养,则得成就供养如来。

 rú shì xiū xíng,shì zhēn gōng yǎng gù.

 如是修行,是真供养故。

 cǐ guǎng dà zuì shèng gōng yǎng,xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,

 此广大最胜供养,虚空界尽,众生界尽,

 zhòng shēng yè jìn,zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ gòng nǎi jìn.

 众生业尽,众生烦恼尽,我供乃尽。

 ér xū kōng jiè nǎi zhì fán nǎo bù kě jìn gù,wǒ cǐ gōng yǎng yì wú yǒu jìn.

 而虚空界乃至烦恼不可尽故,我此供养亦无有尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán chàn chú yè zhàng zhě,pú sà zì niàn,

 复次善男子,言忏除业障者,菩萨自念,

 wǒ yú guò qù wú shǐ jié zhōng,yóu tān chēn chī,

 我于过去无始劫中,由贪嗔痴,

 fā shēn kǒu yì,zuò zhū è yè,wú liàng wú biān.

 发身口意,作诸恶业,无量无边。

 ruò cǐ è yè yǒu tǐ xiāng zhě,jìn xū kōng jiè bù néng róng shòu.

 若此恶业有体相者,尽虚空界不能容受。

 wǒ jīn xī yǐ qīng jìng sān yè,biàn yú fǎ jiè jí wēi chén chà,

 我今悉以清净三业,遍于法界极微尘刹,

 yíqiè zhū fó pú sà zhòng qián,chéng xīn chàn huǐ,

 一切诸佛菩萨众前,诚心忏悔,

 hòu bù fù zào,héng zhù jìng jiè yíqiè gōng dé.

 后不复造,恒住净戒一切功德。

 rú shì xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,

 如是虚空界尽,众生界尽,

 zhòng shēng yè jìn,zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ chàn nǎi jìn.

 众生业尽,众生烦恼尽,我忏乃尽。

 ér xū kōng jiè nǎi zhì zhòng shēng fán nǎo bù kě jìn gù,

 而虚空界乃至众生烦恼不可尽故,

 wǒ cǐ chàn huǐ wú yǒu qióng jìn.

 我此忏悔无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán suí xǐ gōng dé zhě,suǒ yǒu jìn fǎ jiè xū kōng jiè,

 复次善男子,言随喜功德者,所有尽法界虚空界,

 shí fāng sān shì yí qiè fó chà jí wēi chén shù zhū fó rú lái,

 十方三世一切佛刹极微尘数诸佛如来,

 cóng chū fā xīn,wéi yí qiè zhì,qín xiū fú jù,bù xī shēn mìng,

 从初发心,为一切智,勤修福聚,不惜身命,

 jīng bù kě shuō bù kě shuō fó chà jí wēi chén shù jié.

 经不可说不可说佛刹极微尘数劫。

 yī yī jié zhōng,

 一一劫中,

 shě bù kě shuō bù kě shuō fó chà jí wēi chén shù tóu mù shǒu zú.

 舍不可说不可说佛刹极微尘数头目手足。

 rú shì yí qiè nán xíng kǔ xíng,yuán mǎn zhǒng zhǒng pō luó mì mén,

 如是一切难行苦行,圆满种种波罗蜜门,

 zhèng rù zhǒng zhǒng pú sà zhìdì,chéng jiù zhū fó wú shàng pú tí,

 证入种种菩萨智地,成就诸佛无上菩提,

 jí bān niè pán,fēn bù shè lì.

 及般涅槃,分布舍利。

 suǒ yǒu shàn gēn,wǒ jiē suí xǐ.

 所有善根,我皆随喜。

 jí bǐ shí fāng yí qiè shì jiè,liù qù sì shēng yí qiè zhǒng lèi,

 及彼十方一切世界,六趣四生一切种类,

 suǒ yǒu gōng dé,nǎi zhì yī chén,wǒ jiē suí xǐ.

 所有功德,乃至一尘,我皆随喜。

 shí fāng sān shì yí qiè shēng wén jí pì zhī fó 、yǒu xué 、wú xué,

 十方三世一切声闻及辟支佛、有学、无学,

 suǒ yǒu gōng dé,wǒ jiē suí xǐ.

 所有功德,我皆随喜。

 yí qiè pú sà suǒ xiū wú liàng nán xíng kǔ xíng,

 一切菩萨所修无量难行苦行,

 zhì qiú wú shàng zhèng děng pú tí,guǎng dà gōng dé,wǒ jiē suí xǐ.

 志求无上正等菩提,广大功德,我皆随喜。

 rú shì xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,zhòng shēng yè jìn,

 如是虚空界尽,众生界尽,众生业尽,

 zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ cǐ suí xǐ wú yǒu qióng jìn.

 众生烦恼尽,我此随喜无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán qǐng zhuǎn fǎ lún zhě,

 复次善男子,言请转法轮者,

 suǒ yǒu jìn fǎ jiè xū kōng jiè,

 所有尽法界虚空界,

 shí fāng sān shì yí qiè fó chà jí wēi chén zhōng,

 十方三世一切佛刹极微尘中,

 yī yī gè yǒu bù kě shuō bù kě shuō fó chà jí wēi chén shù guǎng dà fó chà.

 一一各有不可说不可说佛刹极微尘数广大佛刹。

 yī yī chà zhōng,

 一一刹中,

 niàn niàn yǒu bù kě shuō bù kě shuō fó chà jí wēi chén shù yí qiè zhū fó chéng děng zhèng jiào,

 念念有不可说不可说佛刹极微尘数一切诸佛成等正觉,

 yí qiè pú sà hǎi huì wéi rào.

 一切菩萨海会围绕。

 ér wǒ xī yǐ shēn kǒu yì yè zhǒng zhǒng fāng biàn,

 而我悉以身口意业种种方便,

 yīn qín quàn qǐng zhuǎn miào fǎ lún.

 殷勤劝请转妙法轮。

 rú shì xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,

 如是虚空界尽,众生界尽,

 zhòng shēng yè jìn,zhòng shēng fán nǎo jìn,

 众生业尽,众生烦恼尽,

 wǒ cháng quàn qǐng yí qiè zhū fó zhuǎn zhèng fǎ lún,wú yǒu qióng jìn.

 我常劝请一切诸佛转正法轮,无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán qǐng fó zhù shì zhě,suǒ yǒu jìn fǎ jiè xū kōng jiè,

 复次善男子,言请佛住世者,所有尽法界虚空界,

 shí fāng sān shì yí qiè fó chà jí wēi chén shù zhū fó rú lái,

 十方三世一切佛刹极微尘数诸佛如来,

 jiāng yù shì xiàn bān niè pán zhě,

 将欲示现般涅槃者,

 jí zhū pú sà、shēng wén、yuán jiào、yǒu xué、wú xué,

 及诸菩萨、声闻、缘觉、有学、无学,

 nǎi zhì yí qiè zhū shàn zhī shi,wǒ xī quàn qǐng mò rù niè pán,

 乃至一切诸善知识,我悉劝请莫入涅槃,

 jīng yú yí qiè fó chà jí wēi chén shù jié,wéi yù lì lè yí qiè zhòng shēng.

 经于一切佛刹极微尘数劫,为欲利乐一切众生。

 rú shì xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,zhòng shēng yè jìn,

 如是虚空界尽,众生界尽,众生业尽,

 zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ cǐ quàn qǐng wú yǒu qióng jìn.

 众生烦恼尽,我此劝请无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán cháng suí fó xué zhě,

 复次善男子,言常随佛学者,

 rú cǐ suō pó shì jiè pí lú zhē nà rú lái,cóng chū fā xīn,

 如此娑婆世界毗卢遮那如来,从初发心,

 jīng jìn bù tuì,yǐ bù kě shuō bù kě shuō shēn mìng ér wéi bù shī.

 精进不退,以不可说不可说身命而为布施

 bāo pí wéi zhǐ,xī gǔ wéi bǐ,cì xuè wéi mò,shū xiě jīng diǎn,jī rú xū mí.

 剥皮为纸,析骨为笔,刺血为墨,书写经典,积如须弥。

 wéi zhòng fǎ gù,bù xī shēn mìng,hé kuàng wáng wèi、chéng yì jù luò、

 为重法故,不惜身命,何况王位、城邑聚落、

 gōng diàn yuán lín,yí qiè suǒ yǒu,jí yú zhǒng zhǒng nán xíng kǔ xíng.

 宫殿园林,一切所有,及余种种难行苦行。

 nǎi zhì shù xià chéng dà pú tí,shì zhǒng zhǒng shén tōng,

 乃至树下成大菩提,示种种神通

 qǐ zhǒng zhǒng biàn huà,xiàn zhǒng zhǒng fó shēn,chù zhǒng zhǒng zhòng huì.

 起种种变化,现种种佛身,处种种众会。

 huò chù yí qiè zhū dà pú sà zhòng huì dào chǎng,

 或处一切诸大菩萨众会道场,

 huò chù shēng wén jí pì zhī fó zhòng huì dào chǎng,

 或处声闻及辟支佛众会道场,

 huò chù zhuàn lún shèng wáng、xiǎo wáng juàn shǔ zhòng huì dào chǎng,

 或处转轮圣王、小王眷属众会道场,

 huò chù chà lì jí pó luó mén、zhǎng zhě、jū shì zhòng huì dào chǎng,

 或处刹利及婆罗门、长者、居士众会道场,

 nǎi zhì huò chù tiān lóng bā bù、rén fēi rén děng zhòng huì dào chǎng.

 乃至或处天龙八部、人非人等众会道场。

 chǔ yú rú shì zhǒng zhǒng zhòng huì,yǐ yuán mǎn yīn,rú dà léi zhèn,

 处于如是种种众会,以圆满音,如大雷震,

 suí qí lè yù,chéng shú zhòng shēng,nǎi zhì shì xiàn rù yú niè pán.

 随其乐欲,成熟众生,乃至示现入于涅槃。

 rú shì yí qiè,wǒ jiē suí xué.

 如是一切,我皆随学。

 rú jīn shì zūn pí lú zhē nà,rú shì jìn fǎ jiè xū kōng jiè,

 如今世尊毗卢遮那,如是尽法界虚空界,

 shí fāng sān shì yí qiè fó chà suǒ yǒu chén zhōng yí qiè rú lái,

 十方三世一切佛刹所有尘中一切如来,

 jiē yì rú shì.

 皆亦如是。

 yú niàn niàn zhōng,wǒ jiē suí xué.

 于念念中,我皆随学。

 rú shì xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,zhòng shēng yè jìn,

 如是虚空界尽,众生界尽,众生业尽,

 zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ cǐ suí xué wú yǒu qióng jìn.

 众生烦恼尽,我此随学无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán héng shùn zhòng shēng zhě,

 复次善男子,言恒顺众生者,

 wèi jìn fǎ jiè xū kōng jiè,

 谓尽法界虚空界,

 shí fāng chà hǎi suǒ yǒu zhòng shēng,zhǒng zhǒng chā bié.

 十方刹海所有众生,种种差别。

 suǒ wèi luǎn shēng、tāi shēng、shī shēng、huà shēng,

 所谓卵生、胎生、湿生、化生,

 huò yǒu yī yú dì shuǐ huǒ fēng ér shēng zhù zhě,

 或有依于地水火风而生住者,

 huò yǒu yī kōng jí zhū huì mù ér shēng zhù zhě.

 或有依空及诸卉木而生住者。

 zhǒng zhǒng shēng lèi、zhǒng zhǒng sè shēn、zhǒng zhǒng xíng zhuàng、

 种种生类、种种色身、种种形状、

 zhǒng zhǒng xiàng mào、zhǒng zhǒng shòu liàng、zhǒng zhǒng zú lèi、

 种种相貌、种种寿量、种种族类、

 zhǒng zhǒng míng hào、zhǒng zhǒng xīn xìng、zhǒng zhǒng zhī jiàn、

 种种名号、种种心性、种种知见、

 zhǒng zhǒng yù lè、zhǒng zhǒng yì xíng、zhǒng zhǒng wēi yí、

 种种欲乐、种种意行、种种威仪、

 zhǒng zhǒng yī fu、zhǒng zhǒng yǐn shí,

 种种衣服、种种饮食,

 chǔyú zhǒng zhǒng cūn yíng jù luò、chéng yì gōng diàn.

 处于种种村营聚落、城邑宫殿。

 nǎi zhì yí qiè tiān lóng bā bù、rén fēi rén děng.

 乃至一切天龙八部、人非人等。

 wú zú、èr zú、sì zú、duō zú,yǒu sè、wú sè、yǒu xiǎng、wú xiǎng、

 无足、二足、四足、多足,有色、无色、有想、无想、

 fēi yǒu xiǎng fēi wú xiǎng,rú shì děng lèi.

 非有想非无想,如是等类。

 wǒ jiē yú bǐ suí shùn ér zhuǎn,zhǒng zhǒng chéng shì,zhǒng zhǒng gōng yǎng,

 我皆于彼随顺而转,种种承事,种种供养,

 rú jìng fù mǔ,rú fèng shī zhǎng,

 如敬父母,如奉师长,

 jí ā luó hàn,nǎi zhì rú lái,děng wú yǒu yì.

 及阿罗汉,乃至如来,等无有异。

 yú zhū bìng kǔ,wéi zuò liáng yī.yú shī dào zhě,shì qí zhèng lù.

 于诸病苦,为作良医。于失道者,示其正路。

 yú àn yè zhōng,wéi zuò guāng míng.yú pín qióng zhě,lìng dé fú cáng.

 于闇夜中,为作光明。于贫穷者,令得伏藏。

 pú sà rú shì píng děng ráo yì yí qiè zhòng shēng.

 菩萨如是平等饶益一切众生。

 hé yǐ gù ?

 何以故?

 pú sà ruò néng suí shùn zhòng shēng,zé wéi suí shùn gōng yǎng zhū fó.

 菩萨若能随顺众生,则为随顺供养诸佛。

 ruò yú zhòng shēng zūn zhòng chéng shì,zé wéi zūn zhòng chéng shì rú lái.

 若于众生尊重承事,则为尊重承事如来。

 ruò lìng zhòng shēng shēng huān xǐ zhě,zé lìng yí qiè rú lái huān xǐ.

 若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜。

 hé yǐ gù ?zhū fó rú lái,yǐ dà bēi xīn ér wéi tǐ gù.

 何以故?诸佛如来,以大悲心而为体故。

 yīn yú zhòng shēng ér qǐ dà bēi,

 因于众生而起大悲,

 yīn yú dà bēi shēng pú tí xīn,yīn pú tí xīn chéng děng zhèng jiào.

 因于大悲生菩提心,因菩提心成等正觉。

 pì rú kuàng yě shā qì zhī zhōng,yǒu dà shù wáng,

 譬如旷野沙碛之中,有大树王,

 ruò gēn dé shuǐ,zhī yè huá guǒ,xī jiē fán mào.

 若根得水,枝叶华果,悉皆繁茂。

 shēng sǐ kuàng yě,pú tíshù wáng,yì fù rú shì.

 生死旷野,菩提树王,亦复如是。

 yí qiè zhòng shēng ér wéi shù gēn,zhū fó pú sà ér wéi huá guǒ.

 一切众生而为树根,诸佛菩萨而为华果。

 yǐ dà bēi shuǐ ráo yì zhòng shēng,

 以大悲水饶益众生,

 zé néng chéng jiù zhū fó pú sà zhì huì huá guǒ.

 则能成就诸佛菩萨智慧华果。

 hé yǐ gù ?ruò zhū pú sà yǐ dà bēi shuǐ ráo yì zhòng shēng,

 何以故?若诸菩萨以大悲水饶益众生,

 zé néng chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí gù.

 则能成就阿耨多罗三藐三菩提故。

 shì gù pú tí shǔ yú zhòng shēng,ruò wú zhòng shēng,

 是故菩提属于众生,若无众生,

 yí qiè pú sà zhōng bù néng chéng wú shàng zhèng jiào.

 一切菩萨终不能成无上正觉。

 shàn nán zǐ,rǔ yú cǐ yì,yìng rú shì jiě.

 善男子,汝于此义,应如是解。

 yǐ yú zhòng shēng xīn píng děng gù,zé néng chéng jiù yuán mǎn dà bēi.

 以于众生心平等故,则能成就圆满大悲。

 yǐ dà bēi xīn suí zhòng shēng gù,zé néng chéng jiù gōng yǎng rú lái.

 以大悲心随众生故,则能成就供养如来。

 pú sà rú shì suí shùn zhòng shēng,xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,

 菩萨如是随顺众生,虚空界尽,众生界尽,

 zhòng shēng yè jìn,zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ cǐ suí shùn wú yǒu qióng jìn.

 众生业尽,众生烦恼尽,我此随顺无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 fù cì shàn nán zǐ,yán pǔ jiē huí xiàng zhě,

 复次善男子,言普皆回向者,

 cóng chū lǐ bài,nǎi zhì suí shùn,

 从初礼拜,乃至随顺,

 suǒ yǒu gōng dé,jiē xī huí xiàng jìn fǎ jiè xū kōng jiè yí qiè zhòng shēng.

 所有功德,皆悉回向尽法界虚空界一切众生。

 yuàn lìng zhòng shēng cháng dé ān lè,wú zhū bìng kǔ.

 愿令众生常得安乐,无诸病苦。

 yù xíng è fǎ,jiē xī bù chéng.suǒ xiū shàn yè,jiē sù chéng jiù.

 欲行恶法,皆悉不成。所修善业,皆速成就。

 guān bì yí qiè zhū è qù mén,kāi shì rén tiān niè pán zhèng lù.

 关闭一切诸恶趣门,开示人天涅槃正路。

 ruò zhū zhòng shēng,yīn qí jī jí zhū è yè gù,

 若诸众生,因其积集诸恶业故,

 suǒ gǎn yí qiè jí zhòng kǔ guǒ,wǒ jiē dài shòu.

 所感一切极重苦果,我皆代受。

 lìng bǐ zhòng shēng,xī dé jiě tuō,jiū jìng chéng jiù wú shàng pú tí.

 令彼众生,悉得解脱,究竟成就无上菩提。

 pú sà rú shì suǒ xiū huí xiàng,xū kōng jiè jìn,zhòng shēng jiè jìn,

 菩萨如是所修回向,虚空界尽,众生界尽,

 zhòng shēng yè jìn,zhòng shēng fán nǎo jìn,wǒ cǐ huí xiàng wú yǒu qióng jìn.

 众生业尽,众生烦恼尽,我此回向无有穷尽。

 niàn niàn xiāng xù,wú yǒu jiàn duàn.shēn yǔ yì yè,wú yǒu pí yàn.

 念念相续,无有间断。身语意业,无有疲厌。

 shàn nán zǐ,shì wéi pú sà mó hē sà shí zhòng dà yuàn,jù zú yuán mǎn.

 善男子,是为菩萨摩诃萨十种大愿,具足圆满。

 ruò zhū pú sà,yú cǐ dà yuàn,suí shùn qù rù,

 若诸菩萨,于此大愿,随顺趣入,

 zé néng chéng shú yí qiè zhòng shēng,

 则能成熟一切众生,

 zé néng suí shùn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 则能随顺阿耨多罗三藐三菩提,

 zé néng chéng mǎn pǔ xián pú sà zhū xíng yuàn hǎi.

 则能成满普贤菩萨诸行愿海。

 shì gù shàn nán zǐ,rǔ yú cǐ yì,yìng rú shì zhī.

 是故善男子,汝于此义,应如是知。

 ruò yǒu shàn nán zǐ 、shàn nǚ rén,

 若有善男子、善女人,

 yǐ mǎn shí fāng wú liàng wú biān bù kě shuō bù kě shuō

 以满十方无量无边不可说不可说

 fó chà jí wēi chén shù yí qiè shìjiè shàng miào qī bǎo,

 佛刹极微尘数一切世界上妙七宝,

 jí zhū rén tiān zuì shèng ān lè,bù shī ěr suǒ yí qiè shìjiè suǒ yǒu zhòng shēng,

 及诸人天最胜安乐,布施尔所一切世界所有众生,

 gōng yǎng ěr suǒ yí qiè shì jiè zhū fó pú sà,

 供养尔所一切世界诸佛菩萨,

 jīng ěr suǒ fó chà jí wēi chén shù jié,xiāng xù bú duàn,suǒ dé gōng dé.

 经尔所佛刹极微尘数劫,相续不断,所得功德。

 ruò fù yǒu rén,wén cǐ yuàn wáng,yì jīng yú ěr,

 若复有人,闻此愿王,一经于耳,

 suǒ yǒu gōng dé,bǐ qián gōng dé,bǎi fēn bùjí yī,qiān fēn bù jí yī,

 所有功德,比前功德,百分不及一,千分不及一,

 nǎi zhì yōu bō ní shā tuó fēn yì bù jí yī.

 乃至优波尼沙陀分亦不及一。

 huò fù yǒu rén,yǐ shēn xìn xīn,yú cǐ dà yuàn shòu chí dú sòng,

 或复有人,以深信心,于此大愿受持读诵,

 nǎi zhì shū xiě yīsì jù jì,sù néng chú miè wǔ wú jiàn yè.

 乃至书写一四句偈,速能除灭五无间业。

 suǒ yǒu shì jiān shēn xīn děng bìng,zhǒng zhǒng kǔ nǎo,

 所有世间身心等病,种种苦恼,

 nǎi zhì fó chà jí wēi chén shù yí qiè è yè,jiē dé xiāo chú.

 乃至佛刹极微尘数一切恶业,皆得消除。

 yī qiē mó jūn 、yè chā 、luó chà,ruò jiū pán tú 、ruò pí shě shé 、

 一切魔军、夜叉、罗刹,若鸠槃荼、若毗舍阇、

 ruò bù duō děng,yǐn xuè dàn ròu,zhū è guǐ shén,jiē xī yuǎn lí.

 若部多等,饮血啗肉,诸恶鬼神,皆悉远离。

 huò shí fā xīn qīn jìn shǒu hù.

 或时发心亲近守护。

 shì gù ruò rén sòng cǐ yuàn zhě,xíng yú shì jiān,wú yǒu zhàng ài.

 是故若人诵此愿者,行于世间,无有障碍。

 rú kōng zhōng yuè,chū yú yún yì.

 如空中月,出于云翳。

 zhū fó pú sà zhī suǒ chēng zàn,

 诸佛菩萨之所称赞,

 yí qiè rén tiān jiē yìng lǐ jìng,yí qiè zhòng shēng xī yìng gōng yǎng.

 一切人天皆应礼敬,一切众生悉应供养。

 cǐ shàn nán zǐ,shàn dé rén shēn,yuán mǎn pǔ xián suǒ yǒu gōng dé.

 此善男子,善得人身,圆满普贤所有功德。

 bù jiǔ dāng rú pǔ xián pú sà,sù dé chéng jiù wēi miào sè shēn,

 不久当如普贤菩萨,速得成就微妙色身,

 jù sān shí èr dà zhàng fu xiāng.

 具三十二大丈夫相。

 ruò shēng rén tiān,suǒ zài zhī chù,cháng jū shèng zú.

 若生人天,所在之处,常居胜族。

 xī néng pò huài yí qiè è qù,xī néng yuǎn lí yí qiè è yǒu,

 悉能破坏一切恶趣,悉能远离一切恶友,

 xī néng zhì fú yí qiè wài dào,xī néng jiě tuō yí qiè fán nǎo.

 悉能制伏一切外道,悉能解脱一切烦恼。

 rú shī zi wáng,cuī fú qún shòu.kān shòu yí qiè zhòng shēng gōng yǎng.

 如狮子王,摧伏群兽。堪受一切众生供养。

 yòu fù shì rén lín mìng zhōng shí,zuì hòu chà nà,

 又复是人临命终时,最后刹那,

 yí qiè zhū gēn xī jiē sàn huài,yí qiè qīn shǔ xī jiē shě lí,

 一切诸根悉皆散坏,一切亲属悉皆舍离,

 yí qiè wēi shì xī jiē tuì shī.

 一切威势悉皆退失。

 fǔ xiāng dà chén、gōng chéng nèi wài、xiàng mǎ jū chéng、

 辅相大臣、宫城内外、象马车乘、

 zhēn bǎo fú cáng,rú shì yí qiè wú fù xiāng suí.

 珍宝伏藏,如是一切无复相随。

 wéi cǐ yuàn wáng,bù xiāng shě lí,yú yí qiè shí,yǐn dǎo qí qián.

 唯此愿王,不相舍离,于一切时,引导其前。

 yí chà nà zhōng,jí dé wǎng shēng jí lè shì jiè.

 一刹那中,即得往生极乐世界

 dào yǐ jí jiàn ā mí tuó fó、wén shū shī lì pú sà、pǔ xián pú sà、

 到已即见阿弥陀佛、文殊师利菩萨、普贤菩萨、

 guān zì zài pú sà、mí lè pú sà děng.

 观自在菩萨、弥勒菩萨等。

 cǐ zhū pú sà,sè xiàng duān yán,gōng dé jù zú,suǒ gòng wéi rào.

 此诸菩萨,色相端严,功德具足,所共围绕。

 qí rén zì jiàn shēng lián huá zhōng,méng fó shòu jì.

 其人自见生莲华中,蒙佛授记。

 dé shòu jì yǐ,jīng yú wú shù bǎi qiān wàn yì nà yóu tā jié,

 得授记已,经于无数百千万亿那由他劫,

 pǔ yú shí fāng bù kě shuō bù kě shuō shì jiè,

 普于十方不可说不可说世界,

 yǐ zhì huì lì,suí zhòng shēng xīn ér wéi lì yì.

 以智慧力,随众生心而为利益。

 bù jiǔ dāng zuò pú tí dào chǎng,xiáng fú mó jūn,

 不久当坐菩提道场,降服魔军,

 chéng děng zhèng jiào,zhuǎn miào fǎ lún.

 成等正觉,转妙法轮。

 néng lìng fó chà jí wēi chén shù shìjiè zhòng shēng,fā pú tí xīn.

 能令佛刹极微尘数世界众生,发菩提心。

 suí qí gēn xìng,jiào huà chéng shú,

 随其根性,教化成熟,

 nǎi zhì jìn yú wèi lái jié hǎi,guǎng néng lì yì yí qiè zhòng shēng.

 乃至尽于未来劫海,广能利益一切众生。

 shàn nán zǐ,bǐ zhū zhòng shēng,ruò wén ruò xìn cǐ dà yuàn wáng,

 善男子,彼诸众生,若闻若信此大愿王,

 shòu chí dú sòng,guǎng wéi rén shuō.

 受持读诵,广为人说。

 suǒ yǒu gōng dé,chú fó shì zūn,yú wú zhī zhě.

 所有功德,除佛世尊,余无知者。

 shì gù rǔ děng wén cǐ yuàn wáng,mò shēng yí niàn,yīng dāng dì shòu.

 是故汝等闻此愿王,莫生疑念,应当谛受。

 shòu yǐ néng dú,dú yǐ néng sòng,

 受已能读,读已能诵,

 sòng yǐ néng chí,nǎi zhì shū xiě,guǎng wéi rén shuō.

 诵已能持,乃至书写,广为人说。

 shì zhū rén děng,yú yī niàn zhōng,suǒ yǒu xíng yuàn,jiē dé chéng jiù.

 是诸人等,于一念中,所有行愿,皆得成就。

 suǒ huò fú jù,wú liàng wú biān.

 所获福聚,无量无边。

 néng yú fán nǎo dà kǔ hǎi zhōng,bá jì zhòng shēng,

 能于烦恼大苦海中,拔济众生,

 lìng qí chū lí,jiē dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè shì jiè.

 令其出离,皆得往生阿弥陀佛极乐世界。

 ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà,yù chóng xuān cǐ yì,

 尔时普贤菩萨摩诃萨,欲重宣此义,

 pǔ guān shí fāng ér shuō jì yán :

 普观十方而说偈言:

 suǒ yǒu shí fāng shì jiè zhōng,sān shì yí qiè rén shī zi,

 所有十方世界中,三世一切人狮子,

 wǒ yǐ qīng jìng shēn yǔ yì,yí qiè biàn lǐ jìn wú yú.

 我以清净身语意,一切遍礼尽无余。

 pǔ xián xíng yuàn wēi shén lì,pǔ xiàn yí qiè rú lái qián,

 普贤行愿威神力,普现一切如来前,

 yì shēn fù xiàn chà chén shēn,yī yī biàn lǐ chà chén fó.

 一身复现刹尘身,一一遍礼刹尘佛。

 yú yī chén zhōng chén shù fó,gè chù pú sà zhòng huì zhōng,

 于一尘中尘数佛,各处菩萨众会中,

 wú jìn fǎ jiè chén yì rán,shēn xìn zhū fó jiē chōng mǎn.

 无尽法界尘亦然,深信诸佛皆充满。

 gè yǐ yī qiè yīn shēng hǎi,pǔ chū wú jìn miào yán cí,

 各以一切音声海,普出无尽妙言辞,

 jìn yú wèi lái yí qiè jié,zàn fó shèn shēn gōng dé hǎi.

 尽于未来一切劫,赞佛甚深功德海。

 yǐ zhū zuì shèng miào huá mán,jì yuè tú xiāng jí sǎn gài,

 以诸最胜妙华鬘,伎乐涂香及伞盖,

 rú shì zuì shèng zhuāng yán jù,wǒ yǐ gōng yǎng zhū rú lái.

 如是最胜庄严具,我以供养诸如来。

 zuì shèng yī fu zuì shèng xiāng,mò xiāng shāo xiāng yǔ dēng zhú,

 最胜衣服最胜香,末香烧香与灯烛,

 yī yī jiē rú miào gāo jù,wǒ xī gōng yǎng zhū rú lái.

 一一皆如妙高聚,我悉供养诸如来。

 wǒ yǐ guǎng dà shèng jiě xīn,shēn xìn yí qiè sān shì fó,

 我以广大胜解心,深信一切三世佛,

 xī yǐ pǔ xián xíng yuàn lì,pǔ biàn gōng yǎng zhū rú lái.

 悉以普贤行愿力,普遍供养诸如来。

 wǒ xī suǒ zào zhū è yè,jiē yóu wú shǐ tān chēn chī,

 我昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴,

 cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng,yí qiè wǒ jīn jiē chàn huǐ.

 从身语意之所生,一切我今皆忏悔。

 shí fāng yí qiè zhū zhòng shēng,èr chéng yǒu xué jí wú xué,

 十方一切诸众生,二乘有学及无学,

 yí qiè rú lái yǔ pú sà,suǒ yǒu gōng dé jiē suí xǐ.

 一切如来与菩萨,所有功德皆随喜。

 shí fāng suǒ yǒu shì jiān dēng,zuì chū chéng jiù pú tí zhě,

 十方所有世间灯,最初成就菩提者,

 wǒ jīn yí qiè jiē quàn qǐng,zhuǎn yú wú shàng miào fǎ lún.

 我今一切皆劝请,转于无上妙法轮。

 zhū fó ruò yù shì niè pán,wǒ xī zhì chéng ér quàn qǐng,

 诸佛若欲示涅槃,我悉至诚而劝请,

 wéi yuàn jiǔ zhù chà chén jié,lì lè yí qiè zhū zhòng shēng.

 唯愿久住刹尘劫,利乐一切诸众生。

 suǒ yǒu lǐ zàn gōng yǎng fú,qǐng fó zhù shì zhuǎn fǎ lún,

 所有礼赞供养福,请佛住世转法轮,

 suí xǐ chàn huǐ zhū shàn gēn,huí xiàng zhòng shēng jí fó dào.

 随喜忏悔诸善根,回向众生及佛道。

 wǒ suí yí qiè rú lái xué,xiū xí pǔ xián yuán mǎn xíng,

 我随一切如来学,修习普贤圆满行,

 gōng yǎng guò qù zhū rú lái,jí yǔ xiàn zài shí fāng fó.

 供养过去诸如来,及与现在十方佛。

 wèi lái yí qiè tiān rén shī,yí qiè yì lè jiē yuán mǎn,

 未来一切天人师,一切意乐皆圆满,

 wǒ yuàn pǔ suí sān shì xué,sù dé chéng jiù dà pú tí.

 我愿普随三世学,速得成就大菩提。

 suǒ yǒu shí fāng yí qiè chà,guǎng dà qīng jìng miào zhuāng yán,

 所有十方一切刹,广大清净妙庄严,

 zhòng huì wéi rào zhū rú lái,xī zài pú tí shù wáng xià.

 众会围绕诸如来,悉在菩提树王下。

 shí fāng suǒ yǒu zhū zhòng shēng,yuàn lí yōu huàn cháng ān lè,

 十方所有诸众生,愿离忧患常安乐,

 huò dé shèn shēn zhèng fǎ lì,miè chú fán nǎo jìn wú yú.

 获得甚深正法利,灭除烦恼尽无余。

 wǒ wéi pú tí xiū xíng shí,yí qiè qù zhōng chéng sù mìng,

 我为菩提修行时,一切趣中成宿命,

 cháng dé chū jiā xiū jìng jiè,wú gòu wú pò wú chuān lòu.

 常得出家修净戒,无垢无破无穿漏。

 tiān lóng yè chā jiū pán tú,nǎi zhì rén yǔ fēi rén děng,

 天龙夜叉鸠槃荼,乃至人与非人等,

 suǒ yǒu yí qiè zhòng shēng yǔ,xī yǐ zhū yīn ér shuō fǎ.

 所有一切众生语,悉以诸音而说法

 qín xiū qīng jìng pō luó mì,héng bù wàng shī pú tí xīn,

 勤修清净波罗蜜,恒不忘失菩提心,

 miè chú zhàng gòu wú yǒu yú,yí qiè miào xíng jiē chéng jiù.

 灭除障垢无有余,一切妙行皆成就。

 yú zhū huò yè jí mó jìng,shì jiān dào zhōng dé jiě tuō,

 于诸惑业及魔境,世间道中得解脱,

 yóu rú lián huá bù zhù shuǐ,yì rú rì yuè bù zhù kōng.

 犹如莲华不著水,亦如日月不住空。

 xī chú yí qiè è dào kǔ,děng yǔ yí qiè qún shēng lè,

 悉除一切恶道苦,等与一切群生乐,

 rú shì jīng yú chà chén jié,shí fāng lì yì héng wú jìn.

 如是经于刹尘劫,十方利益恒无尽。

 wǒ cháng suí shùn zhū zhòng shēng,jìn yú wèi lái yí qiè jié,

 我常随顺诸众生,尽于未来一切劫,

 héng xiū pǔ xián guǎng dà xíng,yuán mǎn wú shàng dà pú tí.

 恒修普贤广大行,圆满无上大菩提。

 suǒ yǒu yǔ wǒ tong xíng zhě,yú yí qiè chù tong jí huì,

 所有与我同行者,于一切处同集会,

 shēn kǒu yì yè jiē tóng děng,yí qiè xíng yuàn tong xiū xué.

 身口意业皆同等,一切行愿同修学。

 suǒ yǒu yì wǒ shàn zhī shi,wéi wǒ xiǎn shì pǔ xián xíng,

 所有益我善知识,为我显示普贤行,

 cháng yuàn yǔ wǒ tong jí huì,yú wǒ cháng shēng huān xǐ xīn.

 常愿与我同集会,于我常生欢喜心。

 yuàn cháng miàn jiàn zhū rú lái,jí zhū fó zǐ zhòng wéi rào,

 愿常面见诸如来,及诸佛子众围绕,

 yú bǐ jiē xìng guǎng dà gòng,jìn wèi lái jié wú pí yàn.

 于彼皆兴广大供,尽未来劫无疲厌。

 yuàn chí zhū fó wēi miào fǎ,guāng xiǎn yí qiè pú tí xíng,

 愿持诸佛微妙法,光显一切菩提行,

 jiū jìng qīng jìng pǔ xián dào,jìn wèi lái jié cháng xiū xí.

 究竟清净普贤道,尽未来劫常修习。

 wǒ yú yí qiè zhū yǒu zhōng,suǒ xiū fú zhì héng wú jìn,

 我于一切诸有中,所修福智恒无尽,

 dìng huì fāng biàn jí jiě tuō,huò zhū wú jìn gōng dé zàng.

 定慧方便及解脱,获诸无尽功德藏。

 yī chén zhōng yǒu chén shù chà,yī yīchà yǒu nán sī fó,

 一尘中有尘数刹,一一刹有难思佛,

 yī yī fó chù zhòng huì zhōng,wǒ jiàn héng yǎn pú tí xíng.

 一一佛处众会中,我见恒演菩提行。

 pǔ jìn shí fāng zhū chà hǎi,yī yī máo duān sān shì hǎi,

 普尽十方诸刹海,一一毛端三世海,

 fó hǎi jí yǔ guó tǔ hǎi,wǒ biàn xiū xíng jīng jié hǎi.

 佛海及与国土海,我遍修行经劫海。

 yí qiè rú lái yǔ qīng jìng,yī yán jù zhòng yīn shēng hǎi,

 一切如来语清净,一言具众音声海,

 suí zhū zhòng shēng yì yuè yīn,yī yī liú fó biàn cái hǎi.

 随诸众生意乐音,一一流佛辩才海。

 sān shì yí qiè zhū rú lái,yú bǐ wú jìn yǔ yán hǎi,

 三世一切诸如来,于彼无尽语言海,

 héng zhuǎn lǐ qù miào fǎ lún,wǒ shēn zhì lì pǔ néng rù.

 恒转理趣妙法轮,我深智力普能入。

 wǒ néng shēn rù yú wèi lái,jìn yí qiè jié wéi yī niàn,

 我能深入于未来,尽一切劫为一念,

 sān shì suǒ yǒu yí qiè jié,wéi yī niàn jì wǒ jiē rù.

 三世所有一切劫,为一念际我皆入。

 wǒ yú yī niàn jiàn sān shì,suǒ yǒu yí qiè rén shī zi,

 我于一念见三世,所有一切人狮子,

 yì cháng rù fó jìng jiè zhōng,rú huàn jiě tuō jí wēi lì.

 亦常入佛境界中,如幻解脱及威力。

 yú yī máo duān jí wēi zhōng,chū xiàn sān shì zhuāng yán chà,

 于一毛端极微中,出现三世庄严刹,

 shí fāng chén chà zhū máo duān,wǒ jiē shēn rù ér yán jìng.

 十方尘刹诸毛端,我皆深入而严净。

 suǒ yǒu wèi lái zhào shì dēng,chéng dào zhuǎn fǎ wù qún yǒu,

 所有未来照世灯,成道转法悟群有,

 jiū jìng fó shì shì niè pán,wǒ jiē wǎng yì ér qīn jìn.

 究竟佛事示涅槃,我皆往诣而亲近。

 sù jí zhōu biàn shén tōng lì,pǔ mén biàn rù dà chéng lì,

 速疾周遍神通力,普门遍入大乘力,

 zhì xíng pǔ xiū gōng dé lì,wēi shén pǔ fù dà cí lì,

 智行普修功德力,威神普覆大慈力,

 biàn jìng zhuāng yán shèng fú lì,wú zhù wú yī zhì huì lì,

 遍净庄严胜福力,无著无依智慧力,

 dìng huì fāng biàn wēi shén lì,pǔ néng jījí pú tí lì,

 定慧方便威神力,普能积集菩提力,

 qīng jìng yí qiè shàn yè lì,cuī miè yí qiè fán nǎo lì,

 清净一切善业力,摧灭一切烦恼力,

 xiáng fú yí qiè zhū mó lì,yuán mǎn pǔ xián zhū xíng lì.

 降伏一切诸魔力,圆满普贤诸行力。

 pǔ néng yán jìng zhū chà hǎi,jiě tuō yí qiè zhòng shēng hǎi,

 普能严净诸刹海,解脱一切众生海,

 shàn néng fēn bié zhū fǎ hǎi,néng shèn shēn rù zhì huì hǎi,

 善能分别诸法海,能甚深入智慧海,

 pǔ néng qīng jìng zhū xíng hǎi,yuán mǎn yí qiè zhū yuàn hǎi,

 普能清净诸行海,圆满一切诸愿海,

 qīn jìn gōng yǎng zhū fó hǎi,xiū xíng wú juàn jīng jié hǎi.

 亲近供养诸佛海,修行无倦经劫海。

 sān shì yí qiè zhū rú lái,zuì shèng pú tí zhū xíng yuàn,

 三世一切诸如来,最胜菩提诸行愿,

 wǒ jiē gōng yǎng yuán mǎn xiū,yǐ pǔ xián xíng wù pú tí.

 我皆供养圆满修,以普贤行悟菩提。

 yí qiè rú lái yǒu zhǎng zǐ,bǐ míng hào yuē pǔ xián zūn,

 一切如来有长子,彼名号曰普贤尊,

 wǒ jīn huí xiàng zhū shàn gēn,yuàn zhū zhì xíng xī tóng bǐ.

 我今回向诸善根,愿诸智行悉同彼。

 yuàn shēn kǒu yì héng qīng jìng,zhū xíng chà tǔ yì fù rán,

 愿身口意恒清净,诸行刹土亦复然,

 rú shì zhì huì hào pǔ xián,yuàn wǒ yǔ bǐ jiē tóng děng.

 如是智慧号普贤,愿我与彼皆同等。

 wǒ wéi biàn jìng pǔ xián xíng,wén shū shī lì zhū dà yuàn,

 我为遍净普贤行,文殊师利诸大愿,

 mǎn bǐ shì yè jìn wú yú,wèi lái jì jié héng wú juàn.

 满彼事业尽无余,未来际劫恒无倦。

 wǒ suǒ xiū xíng wú yǒu liàng,huò dé wú liàng zhū gōng dé,

 我所修行无有量,获得无量诸功德,

 ān zhù wú liàng zhū xíng zhōng,le dá yí qiè shén tōng lì.

 安住无量诸行中,了达一切神通力。

 wén shū shī lì yǒng měng zhì,pǔ xián huì xíng yì fù rán,

 文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然,

 wǒ jīn huí xiàng zhū shàn gēn,suí bǐ yí qiè cháng xiū xué.

 我今回向诸善根,随彼一切常修学。

 sān shì zhū fó suǒ chēng tàn,rú shì zuì shèng zhū dà yuàn,

 三世诸佛所称叹,如是最胜诸大愿,

 wǒ jīn huí xiàng zhū shàn gēn,wéi dé pǔ xián shū shèng xíng.

 我今回向诸善根,为得普贤殊胜行。

 yuàn wǒ lín yù mìng zhōng shí,jìn chú yí qiè zhū zhàng ài,

 愿我临欲命终时,尽除一切诸障碍,

 miàn jiàn bǐ fó ā mí tuó,jí dé wǎng shēng ān lè chà.

 面见彼佛阿弥陀,即得往生安乐刹。

 wǒ jì wǎng shēng bǐ guó yǐ,xiàn qián chéng jiù cǐ dà yuàn,

 我既往生彼国已,现前成就此大愿,

 yí qiè yuán mǎn jìn wú yú,lì lè yí qiè zhòng shēng jiè.

 一切圆满尽无余,利乐一切众生界。

 bǐ fó zhòng huì xián qīng jìng,wǒ shí yú shèng lián huá shēng,

 彼佛众会咸清净,我时于胜莲华生,

 qīn dǔ rú lái wú liàng guāng,xiàn qián shòu wǒ pú tí jì.

 亲睹如来无量光,现前授我菩提记。

 méng bǐ rú lái shòu jì yǐ,huà shēn wú shù bǎi jù zhī,

 蒙彼如来授记已,化身无数百俱胝,

 zhì lì guǎng dà biàn shí fāng,pǔ lì yí qiè zhòng shēng jiè.

 智力广大遍十方,普利一切众生界。

 nǎi zhì xū kōng shì jiè jìn,zhòng shēng jí yè fán nǎo jìn,

 乃至虚空世界尽,众生及业烦恼尽,

 rú shì yí qiè wú jìn shí,wǒ yuàn jiū jìng héng wú jìn.

 如是一切无尽时,我愿究竟恒无尽。

 shí fāng suǒ yǒu wú biān chà,zhuāng yán zhòng bǎo gòng rú lái,

 十方所有无边刹,庄严众宝供如来,

 zuì shèng ān lè shī tiān rén,jīng yí qiè chà wēi chén jié.

 最胜安乐施天人,经一切刹微尘劫。

 ruò rén yú cǐ shèng yuàn wáng,yì jīng yú ěr néng shēng xìn,

 若人于此胜愿王,一经于耳能生信,

 qiú shèng pú tí xīn kě yǎng,huò shèng gōng dé guò yú bǐ.

 求胜菩提心渴仰,获胜功德过于彼。

 jí cháng yuǎn lí è zhī shi,yǒng lí yí qiè zhū è dào,

 即常远离恶知识,永离一切诸恶道,

 sù jiàn rú lái wú liàng guāng,jù cǐ pǔ xián zuì shèng yuàn.

 速见如来无量光,具此普贤最胜愿。

 cǐ rén shàn dé shèng shòu mìng,cǐ rén shàn lái rén zhōng shēng,

 此人善得胜寿命,此人善来人中生,

 cǐ rén bù jiǔ dāng chéng jiù,rú bǐ pǔ xián pú sà xíng.

 此人不久当成就,如彼普贤菩萨行。

 wǎng xī yóu wú zhì huì lì,suǒ zào jí è wǔ wú jiàn,

 往昔由无智慧力,所造极恶五无间,

 sòng cǐ pǔ xián dà yuàn wáng,yī niàn sù jí jiē xiāo miè.

 诵此普贤大愿王,一念速疾皆消灭。

 zú xìng zhǒng lèi jí róng sè,xiāng hǎo zhì huì xián yuán mǎn,

 族姓种类及容色,相好智慧咸圆满,

 zhū mó wài dào bù néng cuī,kān wéi sān jiè suǒ yìng gòng.

 诸魔外道不能摧,堪为三界所应供。

 sù yì pú tí dà shù wáng,zuò yǐ xiáng fú zhū mó zhòng,

 速诣菩提大树王,坐已降服诸魔众,

 chéng děng zhèng jiào zhuǎn fǎ lún,pǔ lì yí qiè zhū hán shí.

 成等正觉转法轮,普利一切诸含识。

 ruò rén yú cǐ pǔ xián yuàn,dú sòng shòu chí jí yǎn shuō,

 若人于此普贤愿,读诵受持及演说,

 guǒ bào wéi fó néng zhèng zhī,jué dìng huò shèng pú tí dào.

 果报唯佛能证知,决定获胜菩提道。

 ruò rén sòng cǐ pǔ xián yuàn,wǒ shuō shǎo fēn zhī shàn gēn,

 若人诵此普贤愿,我说少分之善根,

 yī niàn yí qiè xī jiē yuán,chéng jiù zhòng shēng qīng jìng yuàn.

 一念一切悉皆圆,成就众生清净愿。

 wǒ cǐ pǔ xián shū shèng xíng,wú biān shèng fú jiē huí xiàng,

 我此普贤殊胜行,无边胜福皆回向,

 pǔ yuàn chén nì zhū zhòng shēng,sù wǎng wú liàng guāng fó chà.

 普愿沉溺诸众生,速往无量光佛刹。

 ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà,yú rú lái qián,

 尔时普贤菩萨摩诃萨,于如来前,

 shuō cǐ pǔ xián guǎng dà yuàn wáng qīng jìng jì yǐ.

 说此普贤广大愿王清净偈已。

 shàn cái tóng zǐ,yǒng yuè wú liàng.

 善财童子,踊跃无量。

 yí qiè pú sà,jiē dà huān xǐ.

 一切菩萨,皆大欢喜。

 rú lái zàn yán:shàn zāi shàn zāi!

 如来赞言:善哉善哉!

 ěr shí shì zūn,yǔ zhū shèng zhě pú sà mó hē sà,

 尔时世尊,与诸圣者菩萨摩诃萨,

 yǎn shuō rú shì bù kě sī yì jiě tuō jìng jiè shèng fǎ mén shí,

 演说如是不可思议解脱境界胜法门时,

 wén shū shī lì pú sà ér wéi shàng shǒu,

 文殊师利菩萨而为上首,

 zhū dà pú sà,jí suǒ chéng shú liù qiān bǐ qiū;

 诸大菩萨,及所成熟六千比丘;

 mí lè pú sà ér wéi shàng shǒu,xián jié yí qiè zhū dà pú sà;

 弥勒菩萨而为上首,贤劫一切诸大菩萨;

 wú gòu pǔ xián pú sà ér wéi shàng shǒu,

 无垢普贤菩萨而为上首,

 yì shēng bǔ chù、zhù guàn dǐng wèi zhū dà pú sà;

 一生补处、住灌顶位诸大菩萨;

 jí yú shí fāng zhǒng zhǒng shìjiè,pǔ lái jí huì,

 及余十方种种世界,普来集会,

 yí qiè chà hǎi jí wēi chén shù zhū pú sà mó hē sà zhòng;

 一切刹海极微尘数诸菩萨摩诃萨众;

 dà zhì shè lì fú、mó hē mù qiàn lián děng ér wéi shàng shǒu,zhū dàshēng wén;

 大智舍利弗、摩诃目犍连等而为上首,诸大声闻;

 bìng zhū rén tiān yí qiè shì zhǔ,tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、

 并诸人天一切世主,天、龙、夜叉、乾闼婆、

 ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó gā、rén fēi rén děng,

 阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人非人等,

 yí qiè dà zhòng,wén fó suǒ shuō,jiē dà huān xǐ,xìn shòu fèng xíng.

 一切大众,闻佛所说,皆大欢喜,信受奉行。

阅读文章时如发现错别字或者其他错误,欢迎指正,以利弘法,您的支持是我们进步的动力。挑错|打印
精华文章