当前位置: 觉悟网 > 佛经 > 佛经注音 > 正文内容

吉祥经注音【含念诵视频】

佛经注音  时间:2017-04-02   作者: 未知  来源: 网络  点击:     放大 正常 缩小 关闭 手机版

吉祥经注音

注:文章最下面附有(吉祥经诵读视频 [点击]),可一边听一边对照注音,这样对经文的发音也能更加容易理解。(另,因手机屏幕大小的不同,使用手机端阅读的佛友可能会出现注音错乱的情况,若给您带来不方便请见谅。)

shì wén, shí zhù shě wéi guó
闻, 时,
tuó yuán, jīng shè,
舍,
shí shēn yǒu tiān shén,
深, 神,
shū shèng guāng míng, biàn zhào yuán zhōng,
中,
lái zhì suǒ, gōng jìng bài,
所, 拜,
zhàn páng, bái yán:“
旁, 言:“
zhòng tiān shén rén, wàng yì,
人, 益,
qiú xìng fú, qǐng qiú zuì xiáng。”
福, 祥。”
shì zūn shì yán:“
言:“
jìn chī rén, yìng zhì zhě jiāo,
人, 交,
zūn jìng yǒu zhě, shì wéi zuì xiáng。
者, 祥!
zhù shì chù, wǎng yǒu xíng,
处, 行,
zhì shēn zhèng dào, shì wéi zuì xiáng。
道, 祥!
duō wén gōng jīng, yán chí zhū jìn jiè,
精, 戒,
yán tán yuè rén xīn, shì wéi zuì xiáng。
心, 祥!
fèng yǎng qīn, ài zǐ,
亲, 子,
cóng yào hài, shì wéi zuì xiáng。
害, 祥!
shī hǎo pǐn dé, bāng zhù zhòng qīn juàn,
德, 眷,
xíng wéi xiá cī, shì wéi zuì xiáng。
疵, 祥!
xié xíng jìn zhǐ, yǐn jiǔ,
止, 酒,
měi jiān yí, shì wéi zuì xiáng。
移, 祥!
gōng jìng qiān ràng, zhī bìng gǎn ēn,
让, 恩,
shí wén jiào fǎ, shì wéi zuì xiáng。
法, 祥!
rěn nài shùn cóng, jiàn zhòng shā mén,
从, 门,
shì shí lùn xìn yǎng, shì wéi zuì xiáng。
仰, 祥!
zhì jìng shēng huó, lǐng zhèng dào,
活, 道,
shí zhèng niè pán fǎ, shì zuì xiáng。
法, 祥!
fēng dòng xīn, yōu rǎn,
心, 染,
níng jìng fán nǎo, shì wéi zuì xiáng。
恼, 祥!
xíng chí zhě, wǎng ér shèng,
者, 胜,
qiè chù fú, shì wéi zuì xiáng。
福, 祥!

附:吉祥经诵读、读诵视频(传喜法师)

阅读文章时如发现错别字或者其他错误,欢迎指正,以利弘法,您的支持是我们进步的动力。挑错|打印
精华文章