当前位置: 觉悟网 > 佛经 > 佛经注音 > 正文内容

佛说八大人觉经注音版【含念诵视频】

佛经注音  时间:2017-08-30   作者: 安世高  来源: 网络  点击:     放大 正常 缩小 关闭 手机版

以上为《佛说八大人觉经》的教念视频,请观看视频学习

佛说八大人觉经注音版

 后汉沙门安世高  译

 wéi fó dì zǐ , cháng yú zhòu yè , zhì xīn sòng nìan bā dà rén jué :

 为佛弟子,常于昼夜,至心诵念八大人觉:

 dì yī jué wù : shì jiān wú cháng ;

 第一觉悟世间无常;

 guó tǔ wēi cuì , sì dà kǔ kōng , wǔ yīn wú wǒ , shēng mìe bìan yì , xū wěi wú zhǔ ,

 国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主,

 xīn shì è yuán , xíng wéi zuì sǒu , rú shì guān chá , jiàn lí shēng sǐ .

 心是恶源,形为罪薮,如是观察,渐离生死

 dì èr jué zhī : duō yù wéi kǔ ;

 第二觉知:多欲为苦;

 shēng sǐ pí láo , cóng tān yù qǐ , shǎo yù wú wéi , shēn xīn zì zài ;

 生死疲劳,从贪欲起,少欲无为,身心自在

 dì sān jué zhī : xīn wú yàn zú , wéi dé duō qiú , zēng zhǎng zuì è ;

 第三觉知:心无厌足,惟得多求,增长罪恶;

 pǘ sà bù ě , cháng nìan zhī zú , ān pín shǒu dào , wéi huì shì yè .

 菩萨不尔,常念知足,安贫守道,惟慧是业。

 dì sì jué zhī : xiè dài zhuì luò ;

 第四觉知:懈怠坠落;

 cháng xíng jīng jìn , pò fán nǎo è , cuī fú sì mó , chū yīn jiè yù .

 常行精进,破烦恼恶,摧伏四魔,出阴界狱。

 dì wǔ jué wù : yú chī shēng sǐ ;

 第五觉悟:愚痴生死;

 pú sà cháng niàn , guǎng xué duō wén , zēng zhǎng zhì huì ,

 菩萨常念,广学多闻,增长智慧

 chéng jiù biàn cái , jiào huà yī qiè , xī yǐ dà lè .

 成就辩才,教化一切,悉以大乐。

 dì liù jué zhī : pín kǔ duō yuàn , héng jié è yuán ;

 第六觉知:贫苦多怨,横结恶缘;

 pú sà bù shī , děng nìan yuàn qīn , bú niàn jiù è , bú zēng wù rén .

 菩萨布施,等念怨亲,不念旧恶,不憎恶人。

 dì qī jué wù : wǔ yù guò huàn ;

 第七觉悟:五欲过患;

 suī wéi sú rén , bù rǎn shì lè , cháng niàn sān yī , wǎ bō fǎ qì ,

 虽为俗人,不染世乐,常念三衣,瓦钵法器,

 zhì yuàn chū jiā , shǒu dào qīng bái , fàn xíng gāo yuǎn , cí bēi yī qiè .

 志愿出家,守道清白,梵行高远,慈悲一切。

阅读文章时如发现错别字或者其他错误,欢迎指正,以利弘法,您的支持是我们进步的动力。挑错|打印
精华文章